×

Fout

Advanced Custom Fields System Plugin is missing

Agtergrond

Naam en doel van beurs

Die beurs staan bekend as die VivA-taalkundebeurs en bied finansiële ondersteuning aan senior tersiêre studente vir studie in Afrikaanse taalkunde.

Die doel van die beurs is om studente aan te moedig om te spesialiseer in teoretiese, historiese, beskrywende en/of toegepaste Afrikaanse taalkunde.

As sodanig is die beurs:

 • versterkend/aanvullend tot die werwing van kwaliteitstudente wat in Afrikaanse taalkunde wil spesialiseer;
 • motiverend van aard;
 • ʼn erkenning van akademiese, kultuur- en sportprestasies, en leierskap; en
 • ondersteunend/aanvullend tot die finansiële vermoë van die student.

Hierdie studente moet voldoen aan die kriteria van hierdie beurs.

Beskermpersoon

Die beskermpersoon van die beurs is die direksie van die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA), geregistreer as ʼn maatskappy sonder winsmotief. Die administrasie van die beurs word behartig deur ʼn administrateur wat jaarliks deur die VivA-direksie aangewys word.

Adminstrasie

Die administrasie van die VivA-taalkundebeurs word deur die administrateur behartig. Die administrateur is ʼn personeellid van VivA of een van VivA se stigtersmaatskappye en word aangewys deur die VivA-direksie.
Die administrateur, in oorleg met ʼn keurkomitee, is verantwoordelik vir die keuringsproses en administrasie van die beurs.

Keurkomitee

Die keurkomitee van aansoeke vir die VivA-taalkundebeurs sal bestaan uit die volgende persone:

 • Verteenwoordiger van die VivA-direksie;
 • Administrateur van die VivA-taalkundebeurs; en
 • Uitvoerende direkteur van VivA. 

Implementering

Kriteria

Die volgende kriteria (in volgorde van belangrikheid) word in ag geneem ten einde te bepaal of ʼn student vir die VivA-taalkundebeurs kwalifiseer en welke bedrag die beurs in elke individuele geval sal beloop:

 1. Hierdie beurs is slegs beskikbaar vir voltydse of deeltydse studente wat vir ʼn honneursgraad ingeskryf is, en wat aan ʼn Suid-Afrikaanse universiteit geregistreer is (of sal wees) vir die jaar waarvoor die beurs toegeken word.
 • Let wel dat die beurs ook vir voornemende honneursstudente beskikbaar is. Professionele persone soos taalpraktisyns en Afrikaansonderwyser wat hulle taalvaardighede, kennis en kwalifikasies met ʼn honneursgraad wil verbeter, mag ook aansoek doen vir die beurs.
 • Uitsluitings: Die beurs is nie beskikbaar vir magister- of doktorsgraadstudente, of vir studente om ʼn nagraadse onderwysdiploma te behaal nie.
 1. Bewese belangstelling in taalkunde. Honneursstudente moet ʼn kurrikulumsamestelling hê wat uit ʼn meerderheid van taalkundemodules bestaan.
 2. Sosiomaatskaplike omstandighede (byvoorbeeld enkelouer, egskeiding, onder voogskap, voorheen benadeelde gemeenskappe, ensovoorts).
 3. Akademiese prestasie in vorige toepaslike kursusse. 'n Voorwaardelike toekenning kan gedoen word op grond van die jongste beskikbare akademiese uitslae. Hoe meer aansoeke daar is, hoe strenger sal die akademiese vereistes toegepas word.
 4. Prestasie in ander akademiese aktiwiteite (byvoorbeeld prestasie in olimpiades, beste presteerder in ʼn vak, ensovoorts).
 5. Veelsydigheid en deelname aan en prestasie in nie-akademiese aktiwiteite (byvoorbeeld verenigings, gemeenskapsaktiwiteite, ensovoorts).
 6. Graad van behoeftigheid (lae of geen inkomste van ouers, werkloosheid, droogte- en/of noodtoestande, ensovoorts).
 7. Enige ander inligting wat die komitee in sy diskresie as relevant mag beskou.

Omvang en uitbetaling van die beurs

Die beurs beloop hoogstens R25 000 per honneursstudent. Die keurkomitee mag in sy diskresie enige laer bedrag toeken, of geen beurs toeken nie.

Die uitbetaling is eenmalig en word soos volg hanteer:

 • 75% twee weke nadat die beursooreenkoms onderteken is en alle vereiste dokumentasie by die administrateur van die VivA-taalkundebeurs ingehandig is; en
 • 25% twee weke nadat die finale verslag deur die administrateur goedgekeur is.

Aanwending van beurs

Die VivA-taalkundebeurs kan aangewend word ter ondersteuning van ʼn student se studie, waaronder:

 • Inskrywing- en/of registrasiegelde;
 • Kursus- en/of studiegelde;
 • Eksamengelde;
 • Boeke en/of studiemateriaal; en
 • Verblyfkoste

Prosedures

Aansoekprosedures

 • Beursaansoeke geskied via VivA se webblad waar die aansoekvorm voltooi moet word en relevante dokumentasie opgelaai moet word. Aansoeke wat nie volledig voltooi is nie, sal nie aanvaar word vir oorweging van 'n toekenning nie.
 • Alle aansoeke moet voor of op 30 November van die voorafgaande jaar van studie ingehandig word. Die aansoeke sal slegs oorweeg word as die student reeds vir ʼn toepaslike voorgraadse graadkursus by enige tersiêre instelling geregistreer is, of bewys kan lewer dat hy/sy toelating vir die voorgenome studie in die volgende jaar het.

Toekenningsprosedures

Die toekenningsprosedure van die VivA-taalkundebeurs is soos volg:

 • Die keurkomitee sal binne die eerste week van Desember van die voorafgaande jaar van studie vergader om die aansoeke te oorweeg.
 • Die toekenning van die VivA-taalkundebeurse sal voor 15 Desember van die voorafgaande jaar van studie bekend gemaak word.
 • Die besluit van die keurkomitee is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.
 • Die administrateur sal suksesvolle kandidate in kennis stel, waarna die beursooreenkoms gedurende Januarie van die jaar van studie voltooi en onderteken moet word.
 • Uitbetaling geskied slegs as die beursooreenkoms onderteken is en alle vereiste dokumentasie by die administrateur van die VivA-taalkundebeurs ingehandig is.

Verslagdoening

 • Die student moet nie later nie as 30 November van die jaar van studie die voorgeskrewe verslagvorm op VivA se webwerf voltooi en toepaslike dokumentasie oplaai.
 • Verslagdoening kan ook vroeër geskied, sodra die nodige bewyse van vordering/prestasie ingedien kan word.

Algemene bepalings en voorwaardes

Die volgende algemene bepalings en voorwaardes is van toepassing:

 1. Aansoekers moet geregistreerde VivA-gebruikers wees.
 2. Die beurs is slegs beskikbaar vir voltydse of deeltydse honneursstudente wat aan ʼn Suid-Afrikaanse universiteit geregistreer is.
 3. Beurse word eenmalig vir ʼn spesifieke studiejaar toegeken.
 4. Die beurstoekenning sal regstreeks aan die betrokke beurshouers uitbetaal word.
 5. Die keurkomitee en VivA-direksie behou die reg voor om geen beurse toe te ken nie. Die besluite van die keurkomitee is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.
 6. Beurshouers word nie as gevolg van hierdie toekenning uitgesluit van enige ander universiteitsbeurse en/of lenings nie. Voornemende studente kan dus ook vir ander toepaslike beurse en/of lenings aansoek doen.
 7. Beurse is nie lenings nie en hoef nie terugbetaal te word indien aan alle kriteria en vereistes voldoen word nie.
 8. Indien ʼn beurshouer nie bevredigende vordering maak met sy/haar studies nie, sal die beurs gekanselleer word en is die beurs terugbetaalbaar. Die diskresie of ʼn beurshouer bevredigend vorder al dan nie, berus by die keurkomitee.
 9. Indien ʼn beurshouer vir watter rede ook al sy/haar studie staak in die jaar waarvoor die beurs toegeken is, is die beurs ook ten volle terugbetaalbaar.
 10. Die beurshouer moet alle modules in die jaar van studie slaag.
 11. Indien die studie onderbreek of verleng of gestaak word, moet die beurs plus rente binne 90 (negentig) dae ten volle terugbetaal word. Rente op die kapitaalbedrag van die beurs word bereken teen die prima uitleenkoers van die Reserwe Bank minus 1% (een persent), en word bereken vanaf die dag dat die student sy/haar genoemde studies onderbreek, verleng of staak soos in hierdie paragraaf bedoel. 

Vir verdere inligting of navrae, kontak:

 • Marlie Coetzee
 • 072 749 2431
 • Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Doen aansoek

Terug na VivA Tuis